SIAMPPKJLUBRICANT

ข้อมูลการชำระเงิน

บริษัท สยามพีพีเคเจลูบริแคนท์ จำกัด

ทางบริษัท รบกวนให้ลูกค้าโอนเงิน/จ่ายเงิน ก่อนที่บริษัทจะจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า

และมีบริการให้ลูกค้าโอนเงิน/จ่ายเงิน ปลายทางได้ 

สามารถชำระเงินผ่านช่องทางได้ล่างนี้

ชำระเงินผ่านทางธนาคาร

bay

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

บจก. สยามพีพีเคเจลูบริแคนท์

491-1-18686-0

( ออมทรัพย์ )